Privacyreglement

Privacyreglement van Reflex fysiotherapie, uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk.

Algemeen

Reflex fysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (privacyreglement). Reflex fysiotherapie heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd in mei 2018, ook hierna kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Reflex fysiotherapie respecteert de privacy van onze patiënten/cliënten en de bezoekers van onze website. Wij streven ernaar om aan de geldende wetgeving te voldoen (AVG) en transparant te zijn naar onze patiënten/cliënten. Daarom hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Deze privacyverklaring voor onze patiënten/cliënten en websitebezoekers maakt daar onderdeel van uit.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voorletter(s), voorvoegsel(s), voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en adres.
  We gebruiken deze gegevens om te kunnen declareren bij de zorgverzekering of als u geen aanvullende verzekering heeft bij u, de patiënt. Met deze gegevens kunnen we tevens contact onderhouden met u. We weten om wie de behandeling gaat.
 2. BSN-nummer.
  Doel is kunnen declareren bij de zorgverzekering. BSN nummer wordt gecontroleerd door te vragen naar een geldig ID bewijs. Hier wordt soms een kopie van gemaakt.
 3. Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer.
  We gebruiken dit telefoonnummer om contact te kunnen opnemen met u als we bijvoorbeeld een afspraak willen verzetten.
 4. E-mailadres.
  Uw e-mailadres wordt gebruikt voor contact met u via het elektronische patiëntendossier. Per e-mailbericht sturen wij u een afspraakbevestiging of een vragenlijst.
  Tevens wordt u aan het einde van de behandeling gevraagd of we u een uitnodiging mogen toesturen voor het invullen van enquête van Qualizorg. Hiervoor is uw toestemming nodig en deze wordt al dan niet aangevinkt in het elektronische patiëntendossier. Doel van de enquête van Qualizorg is bewaken van onze eigen kwaliteit.
 5. Gegevens over uw behandeling.
  Gegevens over uw behandeling staan in het elektronische patiëntendossier.
  Doel van anamnese is dat we weten wat de hulpvraag, aard van de klachten en medische achtergrond van de patiënt is. In het onderzoek beschrijven we hoe we tot een fysiotherapeutische diagnose komen en maken we een behandelplan. Bij iedere behandeling wordt er een dagjournaal ingevuld met als doel de behandeling te kunnen volgen, te beschrijven wat er is gedaan en hoe het proces verloopt.
  Al deze gegevens worden ook vastgelegd zodat bij ziekte de behandeling door een collega kan worden overgenomen.
 6. IBAN-gegevens.
  Bij betaling van onze diensten worden bankgegevens van betaler zichtbaar. Deze gegevens worden niet verwerkt in het elektronische patiëntendossier.

De plichten van de praktijk

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Reflex fysiotherapie is volgens de GDPR/AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor zorgverlening;

o   voor doelmatig beheer en beleid;

o   voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Reflex fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling.
  Bij DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van arts) wordt er een kort verslag gemaakt voor de huisarts. Met toestemming van de patiënt zal dit verslag verstuurd worden naar de huisarts via zorgmail. Uw toestemming wordt aangevinkt in het elektronische patiëntendossier. Doel van het versturen van het DTF verslag is dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling die zijn patiënten krijgen. Dit is belangrijk omdat de huisarts poortwachter is en bij mogelijk rode vlaggen stappen ondernomen kunnen worden. Als de behandeling is afgerond zal er een eindverslag geschreven worden naar de verwijzer en/of huisarts. Deze wordt verstuurd via zorgmail naar de huisarts met toestemming van de patiënt. Toestemming wordt aangevinkt in in het elektronische patiëntendossier. Doel van het eindverslag is de huisarts of verwijzer op de hoogte te brengen over het resultaat van de behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek).
  Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  o   u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor gegevensverwerking, of
  o   de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke
  plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg,
  of
  o   de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u;
 • wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Let wel, zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Reflex fysiotherapie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Website

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer wordt opgeslagen. Onze website maakt beperkt gebruik van analytische cookies. Deze cookies mogen geen of maar weinig gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers, het gaat om anonieme gegevens.

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring het betreffende sociale netwerk (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Bij een online aanmelding wordt gevraagd naar uw e-mailadres en naam. Onze website heeft daarom een SSL Certificaat, waardoor uw gegevens optimaal beveiligd zijn. Met SSL wordt vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden.

Op onze website staan ook diverse links. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.